Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie: 1.0

Datum: oktober 2018

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door FlexMax Kantoorruimte, gevestigd te Markeweg 4, 7696 BG te Brucht. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de website van FlexMax (www.FlexMax.nl) en het afhuren van kantoorruimte, vergaderruimte of flexplekken waar FlexMax tussen bemiddelt. Alvorens u van de diensten van FlexMax gebruik gaat maken, wordt aanbevolen om de Algemene Voorwaarden te raadplegen. Zodra u de website van FlexMax bekijkt, gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. Tevens is het mogelijk dat er wijzigingen uitgevoerd worden nadat u de Algemene Voorwaarden heeft gelezen, aangeraden wordt om van tijd tot tijd deze Algemene Voorwaarden te lezen. Indien u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn geweest, gaat u akkoord met deze wijzigingen, ook in het geval als u deze wijzigingen niet hebt gelezen.

 • Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden verscheidene definities gegeven. In de opsomming die hieronder staat beschreven ziet u wat bedoeld wordt met een bepaalde definitie.

 1. FlexMax: FlexMax is een onderneming die als bemiddelaar optreedt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. FlexMax biedt onder andere (startende) ondernemers ZZP-ers, freelancers en professionele thuiswerkers de mogelijkheid om flexwerkplekken, vaste werkplekken, spreekruimtes en vergaderruimtes te huren. Daarnaast biedt FlexMax de mogelijkheid om huurders te voorzien van verscheidene facilitaire faciliteiten, zoals het aanbieden van koffie/thee, een lunch en/of een diner.
 2. Verhuurder: Een partij die zijn kantoor- en/of vergaderruimte beschikbaar stelt aan een huurder.
 3. Huurder: Een natuurlijke- of rechtspersoon die tegen betaling gebruik maakt van de door FlexMax aangeboden faciliteiten. Met deze faciliteiten wordt het realiseren van kantoorruimte, flexplekken en de overige (vergader)ruimtes bedoeld. Daarnaast het aanbod (tegen betaling) van een lunch.
 4. Overeenkomst: Iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen FlexMax en de huurder, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.
 5. (Flex)werkplek: Een reeds ingerichte werkplek eigendom van verhuurder aanwezig op de locatie van FlexMax waar tenminste een bureau, een bureaustoel en internet aanwezig is. Een huurder kan deze ruimte boeken via info@flexmax.nl of telefonisch via 06-23808473.


 • Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op een overeenkomst en/of overige rechtshandelingen tussen FlexMax en huurder. Het is mogelijk dat er afgeweken wordt van deze Algemene Voorwaarden, indien dit schriftelijk overeengekomen is. Iedere gebruiker ontvangt bij een overeenkomst een papieren document met daarin de Algemene Voorwaarden. Echter is het ook mogelijk om telefonisch of via de e-mail een overeenkomst af te sluiten. FlexMax draagt dan zorg uit dat de huurder deze Algemene Voorwaarden in ontvangst krijgt.

 • Totstandkoming

Er is sprake van een overeenkomst doordat een huurder zich telefonisch, via de mail en/of persoonlijk meldt bij FlexMax. De prijzen die in de offerte beschreven staat en die alvorens de totstandkoming ter hand gegeven worden aan de huurder, zijn bindend voor de overeenkomst tussen huur- en verhuurder. FlexMax treedt in dit proces als bemiddelaar op.

 • Overeenkomst

Op basis van een overeenkomst tussen huur- en verhuurder worden diensten geleverd. In de overeenkomst staat de duur, de prijzen en eventuele specifieke zaken beschreven die betrekking hebben op de huur en verhuur. Het is mogelijk om als huurder een faciliteit per uur, per dagdeel, per dag of per maand af te huren. De huurder krijgt via de mail een bevestiging te zien ten aanzien van de reservering of boeking. De prijzen die vermeld staan op de site zijn exclusief BTW. FlexMax zal er alles aan doen de website, brochure of flyer up to date te houden, maar is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en mogelijke typefouten. Na het ontvangen van de factuur heeft de klant 14 dagen de mogelijkheid om de factuur te voldoen op de bankrekening van FlexMax, onder vermelding van het factuurnummer. De facturatie wordt elektronisch uitgevoerd, door het lezen van deze Algemene Voorwaarden gaat de huurder hier akkoord mee. Indien de klant niet tijdig de factuur betaald heeft, wordt het verschuldigde bedrag inclusief mogelijke gerechtelijke incassokosten gevorderd.

 • Tarieven

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de tarieven van de aangeboden producten en/of faciliteiten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van een overeenkomst zijn enkel toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen en/of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van een overeenkomsten zijn enkel toegestaan onder de volgende voorwaarden: (1) de prijsverhoging is een gevolg van wettelijke regelingen en/of bepalingen en (2) de gebruiker is bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • Wijziging en annulering

Iedere totstandkoming van een dergelijke overeenkomst tussen huur- en verhuurder is het mogelijk dat een partij 24 uur van te voren deze overeenkomst wijzigt en/of annuleert. Wanneer de termijn van 24 uur is verstreken, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht en is de huurder verplicht om dit bedrag te voldoen. Een wijziging dient via de mail doorgegeven te worden. Telefonisch is dit niet toegestaan.

 • Huisregels

Iedere verhuurder heeft zijn eigen huisregels welke van toepassing zijn op het gebruik van de ruimtes. Tevens moet u zich houden aan de aanwijzingen en instructies van de verhuurder. De huurder ontvangt van FlexMax bij de overeenkomst een document met daarin de beschreven huisregels. Indien de verhuurder zich niet houdt aan de huisregels van de verhuurder, is FlexMax gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te ontbinden.

 • Aansprakelijkheid
 1. FlexMax is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan derden door gebruikers van enige ruimte op de locatie van FlexMax als gevolg van het gebruik daarvan.
 2. FlexMax is op geen enkele wijze aansprakelijk voor uitlatingen, schriftelijk of mondeling, gedaan door gebruikers, noch voor eventuele schade als gevolg hiervan.
 3. FlexMax behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang op te zeggen indien zij zich daartoe genoodzaakt ziet als gevolg van misbruik en/of wangedrag van de gebruiker en/of alle andere zaken waarvan redelijkerwijs verondersteld kan worden dat de verhuurder hiervan schade ondervindt of gaat ondervinden.
 4. FlexMax is nimmer aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging/vermissing van roerende zaken van gebruiker. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan.


 • Privacy en persoonsgegevens

FlexMax respecteert uw privacy en die van al haar huurders en zal zeer zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens die aan FlexMax gegeven wordt.


 • Slotbepalingen

De informatie op de website van FlexMax (www.FlexMax.nl) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig en/of onjuist is en/of typografische fouten bevat. FlexMax onthoudt zich evenwel van iedere verantwoordelijkheid hieromtrent. De gebruiker kan aan dergelijke onvolledigheden en/of fouten derhalve geen rechten ontlenen.

De actuele algemene voorwaarden zijn te downloaden op de website van FlexMax (www.FlexMax.nl) of worden op aanvraag door FlexMax kosteloos aan de gebruiker toegezonden.